DASK-Zorunlu Deprem Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası, meydana gelebilecek bir deprem sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir.

DASK-Zorunlu Deprem Sigortası

Teminatlar
Teminat Dışında Kalan Haller
Size Özel Avantajlar

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Kapsam

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular
587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası'na tabi tutulmuştur.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve işhanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar kapsam dışındadır.
Bu sigorta ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.
Hazine Müsteşarlığınca meskenlerin yapı tarzlarına göre belirlenen metrekare bedeli ile sigortalanacak meskenlerin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunacak bedel esas alınacaktır.
Yapı tarzı Metrekare bedeli
Çelik, betonarme, karkas yapılar 800 TL
Yığma, kagir yapılar 575 TL
Diğer yapılar 295 TL
Yapı tarzına göre metrekare bedelinin brüt alan ile çarpılması sonucu, sigortalanacak yer için toplam teminat tutarı belirlenir. Bu tutarın Hazine Müsteşarlığınca deprem ve yapı tarzına göre belirlenmiş olan tarife fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan fiyata 10 TL ilave edilerek prim hesaplanır. İstanbul içinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır.

Örnek: İstanbul Üsküdar’da bulunan brüt 80 m² yüzölçüme sahip betonarme, karkas meskenin teminat tutarı:

80 m² x 800 TL = 64.000 TL olup prim tutarı ise; 140,8 TL + 15 TL = 155,8 TL'dir. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayırım yapılmaksızın 25 TL'dir.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 170.000 TL'dir.

Örnek : 250 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskenin sigorta bedeli 200.000 TL olup, ancak 170.000 TL üzerinden Zorunlu Deprem Sigortası yapılması mümkündür. Meskenin sahibi ister ise herhangi bir sigorta şirketinden aradaki 30.000 TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alabilir.

Bu konuda adresinize en yakın Allianz Sigorta acentesini arayabilirsiniz.
Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyaların sigortalanması için, yine size en yakın Allianz Sigorta acentesini arayabilirsiniz.
Mevzuat gereği sigorta priminin tamamı peşin tahsil edilir. Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatılmıştır.
DASK ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor. Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.
Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri (adı, partaj, parsel sayfa no), inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m²) ve mekanın kullanım şekline dair bilgiler gereklidir.
27 Aralık 1999'dan sonra inşa edilmiş binalarda inşaat ruhsatı aranmakta olup, bu tarihten önce inşa edilmiş binalar kapsam dahilindedir.
Sigorta teminatı hariç, tamamen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.
Sigortalının beyanı esas alındığından, DASK bedelini bildirmesi halinde bunun üstü bedel için ihtiyari poliçe düzenlenebilir.
Bina mesken olarak inşa edilmiş ise, kullanımın daha sonra değişmesi, mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler DASK'a tabi olmaya devam eder.
Enflasyon teminatı Allianz poliçesi teminatı altındadır. DASK'la ilgili enkaz kaldırma masrafları ihtiyari poliçeden temin edilmez. Allianz Sigorta A.Ş.'de, enflasyon endeksli poliçeler isteğe bağlı olarak tanzim edilmektedir. Tüm ev poliçelerinde, 1. ve 12. maddelerde temin edilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda, sigortalı bina ve/veya eşyanın zarar görmesi nedeniyle yapılan enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin %4'ü ile sınırlı olarak poliçe teminatına primsiz dahildir.
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmayacaktır.

Ancak, 29 Kasım 2000 tarihine kadar Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamamış ancak bu tarihe kadar ihtiyari deprem sigortası yaptırmış olanlardan, tapu tescil işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi ibrazının, söz konusu ihtiyari poliçelerin bitim tarihine kadar istenmemesi ve bu yerlere ilişkin tapu tescil işlemlerinde söz konusu ihtiyari poliçelerin ibrazı (hangi sigorta şirketine yaptırılmış olursa olsun) yeterli kabul edilmektedir.
Hayır, bu poliçe düzenlendikten sonra iptal edilemez. Sigortalının poliçe kapsamındaki binayı / bağımsız bölümü satması halinde Sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
Evet prim peşin tahsil edilecek. Poliçe makbuz niteliğinde olup makbuz düzenlenmesi gerekmemektedir.
Poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri ve acentelerinden bu poliçe temin edilebilir. Allianz Sigorta A.Ş., Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkilidir. Adresinize en yakın acentemizden poliçenizin düzenlenmesini talep edebilirsiniz.

Dikkat: El yazısı ile düzenlenen poliçeler geçersiz olup, poliçe üç nüsha olarak bilgisayarda düzenlenir, poliçe aslı sigortalıya verilir.
Sigortalının hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise, hasar Zorunlu Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.
Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine, acentelerine hasar ihbarı yapılabilir.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız

Çanakkale - Merkez Allianz Sigorta Acentesi
Üçlü Sigorta

Adres
Fevzipaşa Mh 1.Nolu Büyük Cami Sk No:34 Merkez Çanakkale

Telefon
0(286) 213 22 36
0(286) 213 11 51(fax)

Copyright 2021 - Tüm hakları Allianz’a aittir.